Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Keurmerk Huren

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt om de ondernemer/verhuurder duidelijkheid te verschaffen. Dit omtrent de gestelde voorwaarden waar binnen deze dienen te ondernemen en handel. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Keurmerk Huren en de ondernemer.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de keurmerk drager

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de huurder tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de huurder en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Keurmerk Huren

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen Keurmerk Huren en de ondernemer;

2.      Keurmerk Huren: Een erkenning tot accreditatie van ondernemer en zijn onderneming.

3.      Huurder:de natuurlijke of rechts persoon die handelt met doel tot standkoming van overeenkomst al dan niet beroepshalve;

4.      Wettelijke gestelde eisen: De eisen gesteld door de Europese staat, ten aanzien van de aangeboden producten en/of diensten;

5.      Gedragscode: De door Keurmerk Huren opgestelde regels en richtlijnen waaraan leden en partnerbedrijven zich dienen te conformeren.

6.      Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en (aan)geleverd worden;

7.      Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

8.      Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de huurder of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

9.      Ondernemer: de rechtspersoon die lid is van Keurmerk Huren en/of aanvraag heeft gedaan tot accreditatie;

10.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte behoeft te zijn als het Keurmerk Huren. Waarbij het niet noodzakelijk is tot het te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van het keurmerk lid

Naam ondernemer (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

-Vestigingsadres;

-Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres;

-Telefoonnummer

-E-mailadres;

-KvK-nummer;

-BTW-identificatienummer;

Artikel 3 – Toepasselijkheid conform art 6:232 BW

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen de ondernemer en keurmerk huren. Deze ondernemer geeft aan deze voorwaarden tot zich te hebben genomen, en deze informatie begrijpt.

2.       Voordat de overeenkomst al dan niet op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de ondernemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Keurmerk Huren voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden door de ondernemer zijn in te zien.  Indien de voorwaarden niet voor gelezen zijn afgegeven, dan vervalt de aanvraag tot accreditatie en verdere overeenkomst.

3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de ondernemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.       De overeenkomst “als gelezen” of “als gezien” aangeven, is derhalve rechtsgeldig met art. 6:232 BW.

Artikel 4 – Het aanbod

1.       Het aanbod gedaan aan de ondernemer, heeft een beperkte geldigheidsduur. Wel te verstaan geldigheid van 1 januair tot 31 december per kalenderjaar. Dit is nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.       Zoals in het eerste lid vermeld is geldigheid gedurende een kalender jaar, en word deze stilzwijgend verlengt.

3.       Na verlenging voldoet de ondernemer het volledige bedrag van 225,- euro exclusief btw voor een kalender jaar.

4.       Als ondernemer gaat u akkoord met de gestelde eisen volgens de wet welke van toepassing is op uw product(en), en/of diensten. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten van Keurmerk Huren. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de ondernemer mogelijk te maken. Als de ondernemer akkoord gaat met deze voorwaarden, geeft de ondernemer aan dat hen alles duidelijk is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Keurmerk Huren niet. En deze behoudend het recht op wijzigen van voorwaarden en gestelde eisen ten uitvoering van het keurmerk.

5.       Het is de ondernemer duidelijk, dat er sprake is van verplichtingen. En voor de ondernemer is duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6.       Het is de ondernemer bekend en duidelijk dat deze zich conform de gedragscode ook dienen te gedragen en te handelen. Indien in strijd met de algemene voorwaarden zijn deze leidend.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.       Indien de ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de huurder de overeenkomst ontbinden.

3.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

Artikel 6 – Digitale gegevens

Aanvragen accreditatie en verzenden van digitale inhoud:

1.      De ondernemer welke een keurmerk aanvraag doet via digitale wijze, verzend hierbij inhoudelijke informatie. Deze informatie wordt opgeslagen en beoordeelt en is opgeslagen, de ondernemer mag het Keurmerk Huren vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.      De ondernemer volstaat met een digitale gegevensverstrekking, ook de algemene voorwaarden ter kennisgeving te hebben aangenomen.

3.      Met het digitaal aanvragen geeft de ondernemer toestemming tot het doen van onderzoek, en zijn digitale contact middelen te benutten voor zakelijke en commerciële doeleinden.

4.      Digitale gegevens zijn inzichtelijk, en verbonden aan Verhuurderzoeken.nl en mogen ten behoeve van marketing doeleinden worden verstrekt aan aangesloten businesspartners.

Bedenktijd voor Keurmerk Huren; Indien de ondernemer na aanvraag van het keurmerk huren, de accreditatie heeft doorlopen ontvangt deze informatie over toekenning en bijbehorende cijfer. De ondernemer heeft het recht tot herroeping en herbeoordeling binnen 14 dagen.  

5.      Bij het ontvangen van een accreditatie oordeel, is hierbij inbegrepen het oordeel “toegekend” – “afgewezen” en daarbij behorend cijfer tussen 1 – 10 waarbij deze digitaal wordt toegezonden. De ondernemer behoud het recht tot herbeoordeling en herroeping binnen 14 dagen.

Artikel 7 – Rechten en plichten

1.      Tijdens de bedenktijd zal de ondernemer zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens welke zijn verstrekt. Deze informatie, en daarbij behorende logo’s zijn eigendom van Keurmerk Huren, en mogen niet worden gedupliceerd of gepubliceerd.

2.      De ondernemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering, schade en inkomstenderving van de dienst die het gevolg is van een manier van omgaan met het product/dienst die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Herroeping van rechten Keurmerk Huren

1.      Als de ondernemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het email voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.      De ondernemer draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten;

a.       Indien de ondernemer de termijn niet overschrijdt van 14 dagen bedenktijd of;

b.      De ondernemer niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van keurmerk heeft verzocht.

Artikel 9 – De prijs

1.       Geldigheidsduur is bepaald van 1 jan. Tot 31 dec van het kalender jaar. De prijzen van de aangeboden, dienst/product worden gedurende het kalenderjaar niet geldigheidsduur gewijzigd. Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

4.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.       De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, en de daarbij horende gedragscode. Dat het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de huurder bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.       De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het leveren van product(en) en/of diensten, waarbij de ondernemer zich verplicht tot een inspanningsverplichting.

2.       Als inspanningsverplichting geldt feit dat de ondernemer zorgt voor juiste en gelijkwaardige producten, al dan niet beter product bij uitblijven van zijn levering. Dit met in achtneming van de gedragscode. De levering geldt voor op het opgegeven adres en datum, tenzij nadrukkelijk en aantoonbaar overlegd met de huurder.

3.       Aan de ondernemer is het om kenbaar te maken jegens zijn huurder indien sprake is van niet kunnen nakomen van de overeengekomen producten en diensten.

4.       De ondernemer heeft conform de aangegeven richtlijnen in zijn documentatie, zijnde een overmachtsclausule verwerkt. Deze dient om duidelijkheid te bieden, in welke situaties de ondernemer zijn verplichting rechtsgeldig kan ontbinden. Indien overmachtssituatie zich voordoet kan deze eenzijdig worden ontbonden door de ondernemer, met in achtneming de inspanningsverplichting tot leveren van alternatief product.

5.       Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de huurder betaald heeft onverwijld terugbetalen. Tenzij nadrukkelijk en in overeenstemming van de huurder anders is overeengekomen. Dit dient der halve aantoonbaar te zijn in geval van geschil.

6.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de huurder of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.       De ondernemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan zijnde (1) een jaar van 1 jan. t/m 31 december van het kalenderjaar niet onverwijld opzeggen. Keurmerk Huren behoud zich het recht de kosten van het kalenderjaar te behouden en er vinden restituties plaats.

2.       Opzegging volgen volgens de geldende opzeggingsregels en opzegtermijn van ten minste hoogste een maand. Opzeggingen dienen schriftelijk, al dan niet digitaal per e-mail te worden gedaan voor 1 december van het lopende kalender jaar.

3.       De ondernemer zijn geldende overeenkomst wordt bij opzegging direct verwijderd, en rechten vervallen van de in de gedragscode benoemde diensten, producten en service.  

Vernieuwing:

4.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt stilzwijgend vernieuwd voor een bepaalde duur. Conform de in de overeenkomst geldende tarief, prijswijziging(en) en eventuele bijkomende kosten. Deze vernieuwing is voor de duur van een (1) jaar, vanaf 1 januari t/m 31 december van het volgende kalenderjaar.

Duur:

5.       Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de huurder na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1.       Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de ondernemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de huurder de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.       De ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Keurmerk Huren te melden.

3.       Indien de ondernemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de huurder een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Het keurmerk huren kan ten voordele van de ondernemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.       De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de ondernemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de huurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.       Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de pagina van de website van Keurmerk Huren. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Keurmerk Huren gestuurd.

5.       Keurmerk Huren kan en zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de door Keurmerk Huren is geschorst of geroyeerd.

6.       Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de huurder zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

7.       Uiterlijk drie (3) maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.

8.       Tevens is het mogelijk om consumenten klachten aan te melden via het Europees ODR platform 

Artikel 17 – Geschillen

1.       Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de huurder waarop de algemene voorwaarden van de ondernemer zijn leidend. Betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de huurder woonachtig is in het buitenland.

2.       Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3.       Geschillen tussen keurmerk huren en de ondernemer waarop algemene voorwaarden en gedragscode betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen (gedragscode)

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Keurmerk Huren zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Keurmerk Huren

1.       Wanneer Keurmerk Huren een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website zie Algemene voorwaarden. 

2.       Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de huurder meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Keurmerk Huren:

Sikkel 59 - 8061 ME  Hasselt (ov)

Nederland

Ben jij een verhuurder?

Keurmerk Huren helpt je met het vergroten van vertrouwen van je klanten, het verhoogt je conversie. Profiteer ook van de waardering van Keurmerk Huren!

Keurmerk aanvragen