Gedragscode van Keurmerk Huren

Gedragscode Keurmerk Hurend.d. 21-10-2019

Gedragscode

GEDRAGSCODE VOOR (BUSINESS) PARTNERS VAN KEURMERK HUREN

Definities:

Huurder: Afnemer van een product of dienst zijnde een natuurlijk persoon, die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Leden/lid: Het bedrijf met lidmaatschap van Keurmerk Huren, welke producten en/of diensten aanbiedt richting huurder gebruikmakend van online en offline acquisitie.

Businesspartner: De organisatie welke zich als donateur heeft aangesloten bij Keurmerk Huren.

Keurmerk Huren: De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het keurmerk.

ALGEMEEN

Alle leden en businesspartners dienen te voldoen aan deze Gedragscode en Algemene Voorwaarden van Keurmerk Huren. De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend. Naast deze Gedragscode zijn op alle aanvragen, en daadwerkelijke leden en businesspartners Algemene Voorwaarden van toepassing. Indien de Gedragscode en Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkander prevaleren de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Keurmerk Huren. De aanvragende leden volharden in het invullen van de accreditatie documentatie. Dat deze door hen naar eerlijkheid en waarheidsgetrouw zijn ingevuld. Onjuistheden welke moedwillig zijn gemaakt, leiden tot directe afkeur.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Prijzen dienen uitdrukkelijk en duidelijk te worden vermeld/weergegeven voor het sluiten van de overeenkomst. Een lid mag geen aanvullende kosten in rekening brengen welke niet nadrukkelijk en aantoonbaar worden gecommuniceerd aan de huurder.Prijzen dienen gecommuniceerd te worden inclusief btw, bij een totstandkoming van het totaalbedrag. Eventuele andere heffingen dienen hierbij ook vermeld te worden.Een tussentijdse prijsverhoging na totstandkoming van een reservering/bestelling, geeft het recht tot kosteloos ontbinden van de overeenkomst. Het lid informeert de huurder uitdrukkelijk van dit recht tot ontbinding. Het lid bevestigt na de totstandkoming van de overeenkomst deze direct per e-mail. Zolang het lid een order niet heeft bevestigd is er geen sprake van een overeenkomst en kan de huurder de overeenkomst kosteloos ontbinden. De orderbevestiging bevat in ieder geval: Overzicht van de bestelling, met hierbij de totale prijs inclusief btw en wettelijke voorgeschreven documentatie.

INTENTIE VERKLARING / LEVERINGS GARANTIE

Het lid verklaart dat hij te allen tijde de intentie heeft tot het leveren van de in overeenkomst tot stand gekomen bestelling. Daarbij heeft het lid een inspanningsplicht, ten aanzien van de huurder. Een leveringsgarantie wordt geboden door het lid, indien deze niet kan voldoen aan deze garantstelling dan verplicht Keurmerk Huren hen tot inspanning tot levering. Hierbij kan het lid gebruik maken van een andere lid van Keurmerk Huren waardoor de leveringsgarantie gewaarborgd blijft. Indien er niet op redelijke afstand een ander lid is gevestigd, dan behoudt het lid het recht tot inhuren bij derden. Met redelijke afstand wordt genomen 25 kilometer vanaf de vestiging. Leden dienen bij inhuren via derde(n) selectie te doen op basis van: Beleid, Veiligheid, Keuring(en), Certificering, Verzekering en bereikbaarheid.

BEDRIJFSGEGEVENS

Alle leden dienen adres (geen postbus), telefoonnummer, KvK nummer, btw-nummer en e-mailadres duidelijk op de website te vermelden. Hierbij kan niet worden volstaan met enkel het publiceren van een contactformulier. Een lid verplicht zich de tekst van haar Algemene Voorwaarden te verstrekken of beschikbaar te stellen aan de huurder voordat de overeenkomst wordt gesloten. De Algemene Voorwaarden worden op een zodanige wijze gepubliceerd dat huurder deze kan opslaan (pdf). Een lid is verplicht een privacyverklaring duidelijk op de site te vermelden. Een lid verplicht zich alle uitingen alsmede prijzen en voorwaarden minimaal in het Nederlands te vermelden.

VEILIGHEID EN DOCUMENTATIE

Alle leden dienen te allen tijde de veiligheid in acht te nemen, en worden verplicht door Keurmerk Huren een overmachtsclausule te voeren in de algemene voorwaarden. Het lid welke een product levert informeert de huurder aantoonbaar over gebruikshandelingen/instructies. En de daarbij horende risico’s en aansprakelijkheid bij het gebruik. Een lid, mag uitsluitend producten verhuren en aanbieden welke gekeurd zijn en voor verhuur geschikt zijn bevonden. Deze producten dienen te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, regelgeving en de norm die Keurmerk Huren stelt aan de leden. Alle leden dienen ter inzage het certificaat van desbetreffende product te hebben. En aantoonbaar alle inspecties en verslagleggingen te hebben voldaan. De leden zijn daarbij uitgezonderd van producten/diensten waarbij geen keuring/certificering is vereist. Deze uitzondering is enkel van kracht voor certificaten en keuringen. Inspecties mede waaronder onderhoud en verslaglegging dienen door de leden wel te worden uitgevoerd.

RESERVERINGEN EN OFFERTE

Aanvragen welke bij een lid worden gedaan, dienen ten alle tijden te worden bevestigd. Zonder een schriftelijke (email) bevestiging is er geen sprake van een overeenkomst. Een offerte dient altijd te zijn voorzien van wettelijke verplichte informatie, met daarbij expliciet genoemd; geldigheid en totaalprijs inclusief btw. Het lid is niet verplicht om ten einde van de geldigheid de huurder te informeren. Annuleringen/wijzigingen welke worden gedaan door huurder, dienen conform de algemene voorwaarden van het lid te worden afgehandeld tenzij nadrukkelijk en aantoonbaar anders overeengekomen.

BETALING EN TEGOEDEN

Wanneer er sprake is van ontbinding van een overeenkomst of andere betaling richting huurder, zal er een betalingstermijn in acht worden genomen van maximaal 30 dagen. Indien er sprake is van beperking(en) ten aanzien van de betalingswijze worden deze aantoonbaar gecommuniceerd aan de huurder.

PRIVACY EN VEILIGHEID GEGEVENS

Alle leden van Keurmerk Huren, dienen op hun website een privacyverklaring te hebben. Deze dient duidelijk te worden weergegeven. Keurmerk Huren stelt als voorkeur dat klantgegevens versleuteld worden middels gebruik van een SSL-beveiliging.

INFORMATIEPLICHT

Alle leden dienen alle relevante informatie ten aanzien van; product, product gebruik, product specificaties, prijs, betaling, transport, afhalen, borg, annulering en veiligheid aan de huurder op een heldere en vindbare wijze aantoonbaar te communiceren.

GEBRUIK KEURMERK

Het keurmerk mag gevoerd door de leden welke nadrukkelijk zijn goedgekeurd en waarvan het lidmaatschap niet verlopen c.q. beëindigd is. Een getekend/gemerkt certificaat is de bevestiging van het nadrukkelijk goedkeuren. Het keurmerk mag op geen enkele wijze worden gewijzigd dan conform de richtlijnen aangeboden afbeeldingen en logo’s. Een keurmerk welke digitaal gebruikt wordt dient voorzien te zijn van een link richting de pagina www.keurmerkhuren.nl. Bij enige twijfel voor het gebruik van het keurmerk dient Keurmerk Huren om toestemming gevraagd te worden.

Het keurmerk is toegekend aan een (1) organisatie, voorzien van een Kamer van Koophandel nummer. Deze organisatie mag het keurmerk voeren op producten, zaken welke hij in eigen beheer heeft of welke donateurs/businesspartners zijn van Keurmerk Huren. Bij wijzigingen van substantieel formaat, dient Keurmerk Huren herkeuring uit te voeren. Of in geval van twijfel met betrekking tot producten en of diensten. Hier dient het lid een verzoek voor in te dienen bij Keurmerk Huren. Her certificering ten behoeve van een “cijfer” verbetering kan per kwartaal worden aangevraagd. En dient te worden verzocht bij Keurmerk Huren. Als businesspartner stelt Keurmerk Huren, dat uw bedrijf het logo van Keurmerk Huren vertoond op uw website. Deze dient te worden voorzien van een zogeheten backlink naar www.keurmerkhuren.nl.

Als businesspartner ontvangt u het recht tot het tonen, van businesspartner logo van het Keurmerk Huren. Als aangesloten bedrijf, kunnen partners worden voorzien van het logo op uw website/platform(en).

SANCTIES, INTREKKING EN SCHORSING

Keurmerk Huren behoudt ieder recht om naar eigen inzicht een keurmerk te verstrekken dan wel in te trekken. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de intrekking per direct plaatsvinden bij vaststelling van de overtreding. Zie voor meer informatie hierover de Algemene Voorwaarden.Keurmerk Huren behoudt het recht om naar eigen inzicht een keurmerk tijdelijk in te trekken (schorsing). Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de schorsing per direct plaatsvinden bij vaststelling van de overtreding. Bij minder ernstige overtredingen zal eerst een waarschuwing volgen.Bij intrekking, schorsing of stopzetting van het lidmaatschap dient de voormalig partner het keurmerk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na stopzetting te verwijderen. Bij onterecht of oneigenlijk gebruik van het keurmerk zal Keurmerk Huren per e-mail sommeren het gebruik per direct te staken. De gebruiker van het keurmerk dient vervolgens het logo binnen 48 uur na versturing van sommatie te verwijderen op straffe van een dwangsom van 50 euro per dag. Aanvullend kan bij onrechtmatig gebruik door Keurmerk Huren een schadevergoeding gevorderd worden.

ERNST VAN DE OVERTREDING(EN)

Categorie 1Kritiek. Onder deze categorie vallen overtredingen welke de veiligheid in gevaar brengen. Waarbij er producten worden aangeboden welke niet voldoen aan de wettelijke eis- en regelgeving en/of norm. Noch het naleven van de veiligheidseisen gesteld aan het gehuurde. Maar ook continuïteit van levering en/of klantenservice (mogelijk) in gevaar brengen. Onder deze categorie vallen o.a., maar niet uitsluitend (vermoedens van) fraude, het herhaaldelijk niet reageren op contactverzoeken, (vermoedens van) negatieve solvabiliteit. In deze gevallen kan Keurmerk Huren besluiten tot het per direct intrekken of schorsen van het lidmaatschap.

Categorie 2Ernstig. Onder deze categorie vallen overtredingen welke de kwaliteit van de levering en/of klantenservice (mogelijk) in gevaar brengen. Onder deze categorie vallen o.a., maar niet uitsluitend (vermoedens van) gebrekkige klantenservice, (vermoedens) van stelselmatige slechte communicatie, het niet voldoen aan wettelijke afspraken, het niet voldoen aan afspraken met Keurmerk Huren. In deze gevallen zal Keurmerk Huren de partner per e-mail aanschrijven, het lid dient vervolgens binnen 48 uur met een passende oplossing te komen. Volgt er geen passende oplossing, dan kan Keurmerk Huren besluiten tot het per direct schorsen of intrekken van het lidmaatschap na afloop van deze termijn.

Categorie 3Problematisch. Onder deze categorie vallen overtredingen en constateringen welke niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Keurmerk Huren. Onder deze categorie vallen o.a., maar niet uitsluitend (vermoedens van) langzame klantenservice, het niet of moeilijk vindbaar plaatsen van contactgegevens, herhaaldelijk klachten van klanten, het niet voldoen aan afspraken met Keurmerk Huren, het niet succes doorlopen van her-controles. In deze gevallen zal Keurmerk Huren het de partner per e-mail aanschrijven, het lid dient vervolgens binnen 7 kalenderdagen met een passende oplossing te komen. Volgt er geen passende oplossing, dan kan Keurmerk Huren besluiten tot het per direct schorsen of intrekken van het lidmaatschap na afloop van deze termijn.

Categorie 4Matig. Onder deze categorie vallen overtredingen welke en constateringen welke niet direct op invloed zijn op de consument/klant. Onder deze categorie vallen o.a., het niet klikbaar plaatsen van het keurmerk logo, het op een andere onjuiste manier plaatsen van het Keurmerk Huren logo, constateringen die niet passen bij het imago van Keurmerk Huren. In deze gevallen zal Keurmerk Huren de partner per e-mail aanschrijven, deze dient vervolgens binnen 14 kalenderdagen met een passende oplossing te komen. Volgt er geen passende oplossing, dan kan Keurmerk Huren besluiten tot het per direct schorsen of intrekken van het lidmaatschap na afloop van deze termijn.

UITSTRALING

De leden dienen een professioneel uitziende website te voeren, en deze te voorzien van juiste informatie. Keurmerk Huren behoudt het recht om op basis van de online criteria het recht van lidmaatschap te weigeren. Voor offline uitstraling, zijnde alles wat geen internet betreft dient het lid te zorgen voor klantvriendelijk omgeving en uitstraling. Hierbij in acht houding van de wettelijke kaders door Keurmerk Huren.

GESCHILLEN

De leden dienten er alles aan te doen om klachten en geschillen in samenspraak met de klant naar tevredenheid op te lossen. De klachtenprocedure worden door een lid duidelijk gecommuniceerd aan de klant. Klachten dienen zo snel mogelijk in behandeling te worden genomen. De uiterste termijn hiervoor is 3 werkdagen. Dit termijn gaat in na ontvangst van de klacht door de betreffende partner. Wanneer er door een lid en de klant gezamenlijk niet tot een overeenstemming kunnen komen, dan kan de klant zijn geschil indienen bij Keurmerk Huren, welke optreedt als bemiddelaar. Mocht deze bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil zonder mede participatie van Keurmerk Huren worden ingediend bij De Geschillencommissie (consumenten).

WIJZIGINGEN IN DE GEDRAGSCODE

Wijzigingen in de gedragscode worden via e-mail aan leden medegedeeld. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voor in werking treden van de wijziging(en). Bij het niet accepteren van de wijziging(en) dient de leden dit kenbaar te maken binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail. Bij wijziging welke niet geaccepteerd wordt en er binnen gestelde termijn is gereageerd is recht op ontbinding van het lidmaatschap van kracht.  

Ben jij een verhuurder?

Keurmerk Huren helpt je met het vergroten van vertrouwen van je klanten, het verhoogt je conversie. Profiteer ook van de waardering van Keurmerk Huren!

Keurmerk aanvragen