Waarom de overmachtsclausule essentieel is voor het Keurmerk Huren?

Overmachtsclausule wat houdt dit in?

Allereerst is het een vereisde vanuit het Keurmerk Huren om een dergelijke clausule gelijkend op onderstaand voorbeeld te hebben opgenomen in de voorwaarden. De overmachtsclausule is in belang van beide partijen. 

Enerzijds de verhuurder; deze wordt geconfronteerd met situaties waarbij er geen nakoming kan plaatsvinden. Dit moet dan te wijten zijn aan zaken waar de verhuurder geen directe invloed op heeft. 

Anderzijds de huurder; welke duidelijke informatie heeft over de te verwachten werkwijze. Huren in belang van de huurder, met duidelijke en transparante informatie voor die ene overwachte situatie. 

Alle leden van het Keurmerk Huren behouden een leveringsgarantie, dat wil zeggen na aangaan van de overeenkomst. Een overeenkomst bindt zowel de verhuurder als huurder aan de volgens de overeenkomst opgenomen zaken en diensten. 

Welke zaken worden in achtgenomen en omschreven?

De overmachtsclausule

Een overmachtsclausule dient te omschrijven; situaties waarin de Verhuurder zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmacht.

Omschrijving inachtneming van:

-Veiligheid / Risico situaties

-Transport

-Overheidsbeperkingen/vergunningen

Echter dient hierin ook een leveringsgarantie te worden verstrekt, met een inspanningsverplichting naar de klant.

Overmachtsclausule (voorbeeld)

Overmacht (voorbeeld)

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: extreme weersomstandigheden, stormachtig weer vanaf windkracht 5, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

3. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Indien een overmacht situatie zich voordoet, behoeft verhuurder zich tot inspannings-verplichting en een meldingsplicht. Deze verhuurder, aantoonbaar tracht om zijn leveringsgarantie te kunnen waarborgen zal deze informeren over; alternatieven, verplaatsen (datum/tijd), externe mogelijkheden.

Ben jij een verhuurder?

Keurmerk Huren helpt je met het vergroten van vertrouwen van je klanten, het verhoogt je conversie. Profiteer ook van de waardering van Keurmerk Huren!

Keurmerk aanvragen